Termat dhe Kushtet

 

Camouflage-ks.com L.L.C është kompani e regjistruar sipas Ligjit Tregtar të Republikës së Kosovës, me seli dhe adresë: Ulpiana Rrethi I Spitalit P.N , me nr. te regjistrimit 811487017 dhe nr.Fiskal:330466484.

1. Duke përdorur faqen e Camouflage-ks.com, si dhe faqen e Facebookut dhe Instagramit te Camouflage-ks.com - përdoruesi pranon, dhe merr përsipër të respektojë këto Kushte dhe Kritere:

2. Gjatë regjistrimit të një profili ose porosie pa regjistrim, përdoruesi kontrollon fushën I Pranoj Termat dhe Kushtet, duke bërë kështu një deklaratë elektronike në kuptimin e Aktit të Dokumenteve Elektronike dhe Certifikimit Elektronik dhe deklaron se janë njohur dhe pranojnë këto Terma dhe Kushte.

3. Porositë përmes Camouflage-ks.com pranohen 24 orë në ditë dhe 7 ditë në javë. Për të ekzekutuar një porosi, Camouflage-ks.com kërkon një konfirmim të qartë, i cili dërgohet në një adresë e-mail të dorëzuar nga përdoruesi.

4. Për të blerë një produkt dhe/ose shërbim nga faqja jonë, përdoruesi duhet: 

4.1. Të ketë mbushur 18 (tetëmbëdhjetë) vjeç;

4.2. Të ketë një adresë të përhershme në Republikën e Kosoves;

4.3. Të plotësojë plotësisht formularin e regjistrimit elektronik;

4.4. Të pranojë këto Kushte dhe Kritere ;

4.5. Të tregojë adresën e saktë dhe të vlefshme të telefonit dhe dërgesës në territorin e Republikës së Kosoves;

4.6. Të sigurojë  mundësi për të marrë mallrat. 

5. Camouflage-ks.com L.L.C . mund të kërkojë konfirmim të mëtejshëm të porosisë, duke përfshirë  telefonin, adresën ose e-mailin. Në rast se informacioni i kërkuar më sipër refuzohet, është i pasaktë, i paqartë, Camouflage-ks.com L.L.C ka të drejtë të refuzojë ose të konfirmojë një urdhër të tillë me ose pa njoftim të mëtejshëm.

6. Camouflage-ks.com L.L.C. rezervon të drejtën të refuzojë çdo porosi për shkak të mosdisponueshmërisë ose ndonjë arsye tjetër, duke informuar konsumatorin për refuzimin dhe arsyen e refuzimit.

7. Pas përfundimit të porosisë, përdoruesi merr një konfirmim automatik në adresën e postës elektronike të treguar prej tyre. Prej këtij momenti, aplikacioni konsiderohet i pranuar dhe objekt ekzekutimi nga Camouflage-ks.com L.L.C. Në rast të dështimit të plotësimit të një pjese të porosisë ose të gjithë porosisë, përdoruesi do të informohet me një njoftim të mëtejshëm të dërguar në një e-mail që ai ka specifikuar.

8. Mënyrat e miratuara për të paguar blerjet nga faqja janë tre:

8.1. Para në dorë gjatë dorëzimit;

8.2. Pagesa online me kartela bankare.

8.3. Dhe transferimi bankar.

Të gjitha çmimet e listuara në faqe janë përfundimtare dhe kanë TVSH. Të gjitha dërgesat në territorin e Republikës së Kosoves bëhen nga kompania postare Mik-Mik, me çmimin e dorëzimit të treguar në fund të porosisë. Camouflage-ks.com L.L.C nuk përballon koston e sigurimit të dorëzimit të porosisë. Nëse përdoruesi dëshiron të bëjë një sigurim porosie, është e nevojshme të kontaktojë Camouflage-ks.com L.L.C në adresën e e-mail: [email protected], duke treguar numrin e porosisë, emrat dhe adresën e dorëzimit.

9. Termat dhe kushtet e deklaruara në faturën e dhënë konsumatorit pas marrjes së produkteve të porositura nga Camouflage-ks.com së bashku me këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme përfaqësojnë marrëveshjet e plota në marrëdhëniet kontraktuale ndërmjet palëve, përveç rasteve kur konsumatori ka nënshkruar një kontratë të veçantë marrëveshje blerje/shitje me Camouflage-ks.com L.L.C.

10. Camouflage-ks.com L.L.C. rezervon të drejtën të korrigjojë gabimet dhe / ose të përditësojë përmbajtjen e faqes në çdo kohë pa paralajmërim, e cila përfshin ndryshime në mallra dhe çmime. Këto ndryshime nuk do të ndikojnë në porositë e bëra dhe të konfirmuara tashmë që do të ekzekutohen sipas kushteve që kanë qenë aktuale në momentin e konfirmimit të porosisë përkatëse.

11. Në të gjitha rastet e tërheqjes, kthimit të mallrave, garancive dhe pretendimeve, zbatohen dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e Konsumatorit. Konsumatori ka të drejtë të tërhiqet nga malli i porositur brenda 7 (Shtatë) ditëve nga marrja e mallit në rast se i njëjti NUK PËRDORËT, nuk cenohet integriteti i paketimit të tyre dhe produkti është në formën në të cilën është marrë.

Kur konsumatori ushtron të drejtën e tij për t'u tërhequr nga kontrata, ai duhet të dërgojë ose dorëzojë mallrat përsëri te Camouflage-ks.com L.L.C ose një personi të autorizuar nga Camouflage-ks.com L.L.C pa vonesë të panevojshme dhe jo më vonë se 14 ditë, nga data në të cilën konsumatori ka njoftuar tregtarin për vendimin e tij për t'u tërhequr nga kontrata sipas ligjit per mbrojtje te konsumatorit. Afati konsiderohet i përmbushur nëse përdoruesi i dërgon ose i dorëzon mallrat ne Camouflage-ks.com L.L.C para se të kenë kaluar 7 ditë.

Me gjetjen e një produkti me defekt brenda 24 orëve nga marrja e tij dhe në tregtimin e padëmtuar të mallit dhe paketimit, Camouflage-ks.com L.L.C merr përsipër ta zëvendësojë atë me një të ri ose të rivendosë vlerën e paguar nga konsumatori.

Transporti dhe shpenzimet e tjera të marrjes dhe kthimit të mallrave janë mbi klientin. Në rast të mospërputhjes së mallrave me karakteristikat e treguara në faqen e përshkrimit, furnizuesi rimburson të gjithë shumën e paguar nga konsumatori, në përputhje me ligjin e mbrojtjes se konsumatorve. Kjo bëhet brenda 7 ditëve nga marrja e mallit në formën tregtare të padëmtuar të mallit dhe paketimit. Për të kthyer produktin(ët) e blerë nga dyqani online, klienti duhet të plotësojë formularin e kthimit dhe ta dërgojë në [email protected] Formulari mund të gjendet në seksionin Kthimet ose të na kontaktoni ne email në [email protected].

12. Informacioni i mbledhur nga Camouflage-ks.com L.L.C gjatë përdorimit të faqes do të përdoret vetëm për qëllimet e deklaruara dhe në përputhje me ligjin në fuqi. Camouflage-ks.com L.L.C nuk do t'u japë informacion palëve të treta pa pëlqimin e shprehur të vizitorit. Ne nuk caktojmë, shesim ose shpërndajmë ndryshe të dhëna personale palëve të treta për asnjë arsye, përveç rasteve kur kjo nuk është e vendosur me ligj ose me urdhër të gjykatës. Çdo përdorues i regjistruar ka të drejtë të marrë gazetën elektronike e Camouflage-ks.com L.L.C me lajme, promovime dhe lojëra. Nëse për ndonjë arsye përdoruesi nuk dëshiron të marrë ndonjë gazetë elektronike tjetër nga Camouflage-ks.com L.L.C. por dëshiron të mbajë regjistrimin e tyre në faqe, duhet të plotësojë formularin e tërheqjes, i cili mund të gjendet në çdo faqe elektronike Camouflage-ks.com L.L.C

12.1. Me pranimin e Termave dhe Kushteve, çdo përdorues që blen mallra nga dyqani fizik dhe online pranon që të dhënat personale që ata kanë dhënë në lidhje me blerjen do të përdoren nga Camouflage-ks.com L.L.C për qëllimin e ekzekutimit të porosisë së tyre. Të dhënat personale që kërkohen për të përfunduar porosinë ose blerjen janë: adresa e emailit, tre emra, adresa e dorëzimit dhe telefoni. Përdorimi i zbritjeve speciale (10%) për punonjësit e Ministrisë së Brendshme, Forcat e sigurise se Kosoves ose Shërbimit të Sigurisë Kombëtare kërkon paraqitjen e një kartele zyrtare.

13. Camouflage-ks.com L.L.C rezervon të drejtën, sipas gjykimit të saj dhe në çdo kohë, të modifikojë, shtojë ose fshijë pjesë të këtyre termave dhe kushteve. Përdoruesit i kërkohet të rishikojë këto Kushte në çdo kohë përpara se të përdorë faqen. Fakti që përdoruesi vazhdon të përdorë faqen pas publikimit të ndryshimeve konsiderohet si konfirmim se ai pranon dhe pajtohet me këto ndryshime në Termat dhe Kushtet. Përdoruesi pranon që të gjitha blerjet e mëvonshme rregullohen.

14. Camouflage-ks.com L.L.C nuk është përgjegjës për asnjë nga faqet e internetit dhe përmbajtjen e tyre që nuk janë pjesë e faqes së internetit www.camouflage-ks.com  dhe Camouflage-ks.com L.L.C nuk merr përsipër të ndjekë penalisht asnjë faqe që ka lidhje me përmbajtje të paligjshme të të drejtave të autorit, pornografisë, racizmit dhe çdo akt tjetër të ndaluar nga ligjet e Republikës së Kosoves. Nëse një përdorues ka vënë re një shkelje të tillë, ai merr përsipër ta njoftojë atë tek Camouflage-ks.com L.L.C në mënyrë që të hiqni lidhjen me shkelësin e faqes.

15. Përgjegjësitë.

15.1. Camouflage-ks.com L.L.C nuk është përgjegjëse për ndonjë mangësi të rastësishme në lidhje me aktualitetin e informacionit të përfshirë në faqe; Asnjëri nuk është përgjegjës për pasojat, duke përfshirë ndonjë dëm të shkaktuar nga ose në ndonjë mënyrë të lidhur me aksesin ose përdorimin e kësaj faqeje. Camouflage-ks.com L.L.C nuk është përgjegjës për integritetin e informacionit në faqe nga viruset kompjuterike ose kërcënime të tjera. Informacioni i shfaqur në faqe është në përputhje me legjislacionin në fuqi, përdorimi i tij nga përdoruesit është vullnetar dhe me iniciativën e tyre.

15.2. Camouflage-ks.com L.L.C nuk është përgjegjës për plotësinë, vlefshmërinë dhe përmbajtjen e informacionit të përmbajtur në faqet e lidhura me hiperlink.

15.3. Camouflage-ks.com L.L.C nuk mban përgjegjësi për dëmet e shkaktuara përdoruesve gjatë përdorimit të shërbimeve në faqen e internetit.

15.4. Camouflage-ks.com L.L.C nuk garanton hyrje të vazhdueshme dhe të pandërprerë në pronën e Camouflage-ks.com

15.5. Camouflage-ks.com L.L.C nuk është përgjegjës për përfundimin e papritur të stokut.

15.6. Camouflage-ks.com L.L.C nuk mban përgjegjësi për ndonjë pasaktësi në informacionin e produktit të paraqitur nga prodhuesi.

15.7. Camouflage-ks.com L.L.C nuk mban përgjegjësi për vonesa ose mospërmbushje të detyrimeve të saj për arsye jashtë kontrollit të kompanisë.

15.8. Camouflage-ks.com L.L.C është e detyruar të respektojë marrëveshjet me përdoruesin me kujdesin e duhur.

16. Shitja e produkteve rregullohet nga ligjet e Republikës së Kosoves. Për pyetje shtesë, përdoruesi mund të kontaktojë Camouflage-ks.com L.L.C nëpërmjet formularit të kontaktit.

17. Çdo përdorues që ka bërë një regjistrim në faqen tonë ose është regjistruar në faqen tonë mund të çregjistrohet dhe të fshihet nga përdoruesit tanë të regjistruar kur dërgon një kërkesë në adresën e-mail [email protected] . Çregjistrimi nga lista e abonentëve mund të bëhet nga faqja nëpërmjet lidhjes në fund të gazetës elektornike: "çregjistrohu ​​nga kjo listë". Të dhënat që përdoruesi kanë dhënë gjatë regjistrimit të faqes dhe abonimit në buletinin tonë do të fshihen nga databaza jonë brenda 1 dite pune nga hapja e kërkesës.

 

Për më shumë informata mund të na kontaktoni në: [email protected]