Zgjidhja e mosmarrëveshjeve në internet

E-Mail: [email protected]

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve në internet është një degë për të lehtësuar zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet palëve. Ai përfshin kryesisht negocimin, ndërmjetësimin ose arbitrazhin, ose një kombinim të të triave. Në këtë aspekt shpesh shihet si ekuivalenti online i zgjidhjes alternative të mosmarrëveshjeve (ADR). Megjithatë, ODR mund të shtojë gjithashtu këto mjete tradicionale të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve duke aplikuar teknika inovatore dhe teknologji online në proces.