Politika e kthimit

Dyqani Camouflage-ks.com është krijuar për të përmbushur nevojat tuaja, ndaj ju pyesim në rast ju duhet të zëvendësoni ose rregulloni madhësinë e një produkti që keni porositur, ju lutemi na kontaktoni në mënyrë që ne t'ju ofrojmë artikullin e duhur për ju. Ju lutemi na kontaktoni në detajet e kontaktit të deklaruara.

Camouflage-ks.com ju këshillon të mos harroni të drejtat tuaja!

Në të gjitha rastet e tërheqjes, kthimit të mallit, garancioneve dhe pretendimeve, do të zbatohen dispozitat e Ligjit për Mbrojtjen e Konsumatorit. Konsumatori ka të drejtë të tërhiqet nga malli i porositur brenda 7 (shtatë) ditëve nga marrja e mallit në rast se i njëjti NUK PËRDORËT, nuk cenohet integriteti i paketimit të tyre dhe produkti është në formën në të cilën është marrë.Kur konsumatori përdor të drejtën e tij/saj për t'u tërhequr nga kontrata, përdoruesi duhet të dërgojë ose dorëzojë mallrat në Camouflage-ks.com ose te një person i autorizuar nga Camouflage-ks.com pa vonesë të paarsyeshme dhe jo më vonë se 7 ditë, nga data në të cilën konsumatori ka njoftuar tregtarin për vendimin e tij për t'u tërhequr nga blerja. Afati supozohet se është respektuar nëse konsumatori dërgon ose dorëzon mallrat në Camouflge-ks.com përpara përfundimit të periudhës 7-ditore.Me konfirmimin e një produkti me defekt brenda 24 orëve të marrjes së tij dhe në tregtimin e padëmtuar të mallrave dhe paketimit, Camouflage-ks.com merr përsipër ta zëvendësojë atë me një të re ose të rikthejë vlerën e paguar nga konsumatori.Transporti dhe shpenzimet e tjera pranimi dhe kthimi i mallit janë në përgjegjësi të kosumatorit. Në rast të mospërputhjes së mallrave me karakteristikat e treguara në faqen e përshkrimit, furnizuesi rimburson të gjithë shumën e paguar nga konsumatori. Kjo bëhet brenda 7 ditëve nga marrja e mallit në formën tregtare të padëmtuar të mallit dhe paketimit. Për të kthyer produktin(ët) e blerë nga dyqani online, përdoruesi/klienti duhet të plotësojë formularin e kthimit dhe ta dërgojë në [email protected].