Politikat e Privatësisë

 

Kompania Camouflage Ks L.L.C është një kompani e cila merret me shitjen e pajisjeve ushtarakake, të cilat klasifikohen sipas dispozitave të Ligjeve në fuqi të Republikës së Kosovës, disa artikuj edhe për përdorim civil nga persona të zakoshëm. Kompania Camouflage Ks L.L.C, i siguron të gjithë klientët, se informacionet e tyre private, të cilët i shfrytëzojnë shërbimet tona dhe produketet tona, do të jenë rreptësisht konfidenciale dhe se nuk do të përdoren në asnjë rrethanë, përveq shërbimeve të brendshme të kompanisë tonë, specifikisht për statistikat, ndërsa për zbullimin e tyre, përjashtimisht në përputhje me dispozitat e neni 36 të Kushtetuës së Republikës së Kosovës dhe Ligjeve dhe akteve tjera nënligjore në fuqi në shtetin e në bazë të urdhëresave të posaçme të institucioneve gjyqësore.

Gjatë përdorimit të shërbimeve të Camouflage Ks L.L.C, ju duhet të ndani disa informata më kompaninë tonë, ashtu që privatësia e juaj është jashtëzakonisht e  rëndësishme për Camouflage Ks L.L.C, bazuar në standadarded ligjore dhe kornizat kushtetuese , klientët të cilët japin imformacione personale të tyre, do të mbrohen sipas Ligjit nr.03/L-172 Për mbrojten e të dhënave personale, e cila gjen zbatim në territorin e Republikës së Kosovës si dhe Rregullorës së re për mbrojtjen e të dhënave (GDPR), e cila gjen zbatim në legjislacionin e Bashkimit European nga data 25 Maj 2018 dhe është në zbatim edhe në territorin e Republikës së Kosovës, e cila kompania Camouflage Ks L.L.C operon në këtë territor , por jo vetëm.

Kompania Camouflage Ks L.L.C rezervon të drejtën e përditësimit të politikave të privatësisë, varësisht nga rrethanat e krijuara, si nga institucionet shtetëore ashtu edhe nga kërkesa e shfrytëzuesve.

Kompania Camouflage Ks L.L.C mund të mbledh informata dhe të dhëna personale të shfrytëzuesve atëherë kur ju shfrytëzoni shërbimet e kompanisë; Regjistroheni për hapje të llogarisë personale; përditësoni të dhënat personale si dhe komunikimi për shërbimet e kompanisë. Të dhënat personale që kompania Camouflage Ks L.L.C mund t’I mbledhin përfshijnë, por nuk kufizohen: Informatat që shfrytëzuesi apo personat të tjerë të autorizuar I ofrojnë për ne si: Informatat mbi identitetin e shfrytëzuesit (emri,atësia,mbiemri,mosha,gjinia,profesioni,adresa,numri i telefonit,fjalkalimi,,emaili), ku ju mund të hapni një llogari të juajën në kompaninë tonë; Përmbajtje të tjera që ju gjeneroni në llogarinë e juaj pranë kompanisë tonë Camouflage Ks L.L.C(p.sh. zgjedhja e artikujve tona në shportën e juaj) ; informacionet e adresës së dërgesës apo adresës së faturimit dhe informacionet tjera që ndërlidhen me blerjen e artikujve nga ana e shfrytëzuesit për ndonjë shërbim apo produkt; Në disa artikuj të cilat i ofron Camouflage Ks L.L.C e që kanë të bëjnë me specifika të veçanta të pajisjeve ushtarake, shfrytëzuesi mund të ofron informacione të tjera si : përvoja, edukimi, profesioni dhe preference të tjera; Informata shtesë që kërkohen apo autorizohen nga ligjet e aplikueshme për të mbledhur dhe të procesuar me qëllim identifikimin dhe verifikimin e informacionit që kemi mbledhur nga ana e shfrytëzuesit; Të dhënat personale të miturve nën 18 vjeç, kompania Camouflage Ks L.L.C, nuk I kërkon në asnjë rast, vetëm kur përdoruesi e vendos moshën e tij/saj dhe për qëllim identifikimi.

Cookie është nje dokument apo skedar standard që vendoset në kompjuterin apo pajisjen e juaj. Kompania Camouflage Ks L.L.C mund të përdor cookies apo teknologjitë e ngjashme për mbledhjen e informatave në lidhje me faqet që klienti shfrytëzon, linqet që kilenti klikon, dhe veprimet e tjera që ju ndërmerrni në shërbimet e kompanisë Camouflage Ks L.L.C, brenda reklamave apo përmbajtjes së e-mailit ne mënyrë që të ofrojmë shërbime sa më relevante dhe të përafërta me interesimin e klientelës. Edhe pse shumica e shfletuesve të internetit i pranojnë automatikisht cookies, ato gjithashtu ofrojnë mundësi të pranimit, lajmërimit apo refuzimit të tyre në momentin që tentohet vendosja e tyre në kompjuter apo pajisje. Gjithsesi një pjesë e shërbimeve mund të mos funksionojë si duhet nëse ju i refuzoni cookies. Kur shfletuesi i juaj i internetit e lejon vendosjen e cookies, ne i përdorim edhe cookies për mirëmbajtje të funksionalimit të webfaqes tonë  edhe cookies të vazhdueshme në mënyrë që të kuptojmë më mirë se si shfrytëzoni shërbimet e kompanisë Camouflage Ks L.L.C, si: ofrimin e sigurisë se llogarisë, personalizimin e përmbajtjes qe ju shfaqim përfshirë reklamat apo ruajtjen e preferencave te juaja.

Informatat për blerjet e produkteve, Kompania Camouflage Ks L.L.C NUK I mbledh apo ruan informatat që shfrytëzuesi I jep për kartelat bankare, që shfrytëzuesi realizon blerje online.

Ne përdorim dhe ruajmë të dhënat tuaja personale të mbledhura nga ju për qëllimet si më poshtë: Identifikimin e shfrytëzuesve për qasje te sigurtë në shërbime e ofruara nga Camouflage Ks L.L.C; Ofrimin e shërbimeve të personalizuara dhe relevante; Për të përmirësuar shërbimet tona ndaj jush; Për t’ju kontaktuar ne lidhje me llogarinë tuaj, si p.sh. dërgimi i e-mail për te vërtetuar llogarinë me e-mail apo SMS, apo për të ju kthyer përgjigje kur ju e kontaktoni Camouflage Ks L.L.C. Personalizimin e reklamave dhe komunikimeve të kompanisë Camouflage Ks L.L.C për qëllime marketingu; Parandalimin, zbulimin dhe hetimin aktivitet mashtruese dhe ilegale; Që teknikisht të kemi mundësinë që të ju shërbejmë, si dhe për testime të algoritmeve, për të përmirësuar eksperiencën e juaj dhe për të shfaqur reklama sa më të nevojshme.

Kompania Camouflage Ks L.L.C nuk I shet të dhënat e juaja, të dhënat I përdor vetëm për të I shërbyer klientelës në mënyrë sa më efikase dhe të njejtat I përdor vetëm për të përdorur reklama që I konsideron se janë të pëlqyeshme nga klientela.

Kompania  Camouflage Ks L.L.C siguron që përmbajta që është në të kundërt të kësaj politike të privatësisë apo kontrollit te cilat përndryshe mund t’iu ketë ofruar klientelës, kompania Camouflage Ks L.L.C rezervon të drejtën e ruajtjes, përdorimit apo shpalosjen e të dhënave të klientelës personale nëse besojmë që janë në përputhje me ligj, procese rregullative, apo kërkesa gjyqsore; për të mbrojtur sigurinë e cilitdo Individ, për të mbrojtur sigurinë dhe integritetin e platformës së kompanisë Camouflage Ks L.L.C, përfshirë ndihmën që të parandalojmë spam-et, abuzimet, apo veprimet të pa lejuara në shërbimt e kompanisë Camouflage Ks L.L.C, apo për të sqaruar pse i kemi larguar përmbajtjet e llogarive prej shërbimeve tona; për të adresuar mashtrim, qështje të sigurisë apo qështje teknike; apo për të mbrojtur të drejtat tona apo pronën e atyre që përdorin shërbimet tona. Gjithsesi, asgjë në këtë politikë të privatësisë nuk ka për qëllim që klientelën të kufizojë për mbrojtje ligjore apo kundërshtim që ju mund të keni ndaj palëve të treta, përfshi kërkesat e institucioneve për shpalosje të të dhënave personale.

Shfrytëzuesit e shërmbimeve të Camouflage Ks L.L.C mund të I kontrollojnë të dhënat në çdo kohë, duke kontaktuar, personelin e Camouflage Ks L.L.C në [email protected] , ku njëri nga punojësit e kompanisë Camouflage Ks L.L.C do të I’u përgjigjet në afatin sa më të shpejtë, duke I’u vënë në dispozicion të dhënat e juaja personale ashtu që të njejtat t’I fshini apo t’I korrigjoni , të I shtoni dhe të ndryshoni, të dhënat e juaja, që nënkupton se ju mund të keni qasje në të dhënat e juaja.

Shfrytëzuesit munden që në çdo kohë dhe në çdo moment të bëjnë revokimin e pëlqimit të kushteve të privatësisë e cila ka të bëjë me grumbullimin, shfrytëzimin apo përhapjen e të dhënave, klientela e mund të mos ketë qasje në shërbimet e kompnaisë Camouflage Ks L.L.C

Në rast bashkimi, shkrirje, blerjes apo shitjes nga apo në një kompani tjetër, kompnaia Camouflage Ks L.L.C  mund të ndajmë të dhënat tuaja personale me subjektin e ri të kombinuar në përputhje me standardet tona të përcaktuara në këtë Politikë të Privatësisë. Nëse një e gjë e tillë ndodhë, ne do të kërkojmë që subjekti i ri i kombinuar të zbatojë në përpikëri këtë Politikë të Privatësisë në lidhje me të dhënat tuaja personale.

Kompania Camouflage Ks L.L.C mbron të dhënat e shfryetëzueseve të shërbimeve të saja duke përdorur masa të larta teknike fizike dhe administrative të sigurisë me qëllim të minimizimit të rrezikut nga ndonjë humbje, keqpërdorim, qasje e paautorizuar, zbulim dhe ndryshim. Masa mbrojtëse që ne përdorim është enkriptimi i të dhënave dhe nivele të larta të kontrollit dhe autorizimeve për qasje në të dhënat tuaja personale. Nëse besoni se llogaria juaj është abuzuar, ju lutemi kontaktoni menjëherë përmes [email protected]

Kompania Camouflage Ks L.L.C rezervon të drejtën e ndryshimeve të politikave të privatësisë , në çdo moment dhe në çdo kohë, mirëpo e njejta zotohet se gjendja do të ndryshojë konform rregullave të përgjithshme të parashikuara sipas Ligjit nr.03/L-172 Për mbrojten e të dhënave personale si dhe Rregullorës së re për mbrojtjen e të dhënave (GDPR) dhe të informoj klientët e saj , në përputhje me këtë politikë të privatësisë, sipas njoftimit duke kërkuar nga ana e shfrytëzuesve pranimin apo pëlqimin e njohejës me politikat e privatësisë së ndryshuar.

 

©Copyright CamouflageKS L.L.C